среда, 30 октября 2013 г.

Навчальний мультфільм


ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (виступ на засіданні педагогічної ради)

Перехід України до високотехнологічного інформа­ційного суспільства зумовлює необхідність глибоко­го оновлення системи освіти, яка є основою роз­витку країни, запорукою її майбутнього. У проек­ті Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті наголошується, що стрижнем освіти має стати виховання особистості, здатної до творчої пра­ці, самонавчання і професійного розвитку, мобільної в освоєнні та впровадженні новітніх науковомістких технологій. Одним із вирішальних чинників модер­нізації системи освіти є створення нового покоління засобів навчання, які поєднують досягнення сучасної педагогічної науки з потужними дидактичними мож­ливостями комп'ютерних технологій.
Дидактичні можливості комп'ютерних технологій
     Джерело полісенсорної інформації
     Диференційовано організовують навчальний процес
     Контролюють ступінь засвоєння інформації
     Регулюють темп вивчення навчального предмета
     Попереджають помилки
     Дають необхідні коментарі, пояснення
     Забезпечують зворотний зв'язок
Комп'ютер у школі поступово стає ефективним засо­бом створення сприятливих умов для інтенсифікації та підвищення якості навчального процесу, підготовки школярів до самостійної життєдіяльності в інфор­маційному суспільстві. Він дає нові можливості для творчого розвитку підростаючого покоління, сприяє розв'язанню багатьох складних проблем. Важливою вбачається роль комп'ютерних технологій у форму­ванні операційного мислення дітей, що розглядається як сукупність ряду функціональних навичок і вмінь (планування послідовних дій, цілеспрямований пошук потрібної інформації, побудова інформаційної моделі тощо). Особливий інтерес викликає проблема впливу комп'ютерного навчання на розвиток та активізацію пізнавальної діяльності школярів. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності — про­цес, спрямований на мобілізацію вчителем (за допо­могою спеціальних заходів) інтелектуальних, мораль­но-вольових та фізичних сил учнів, розвиток здібності подолати труднощі, активну самостійну роботу.
Що ж нового вносить у навчальний процес комп'ютер? Він допомагає під час відбору інформації, що дозво­ляє правильно та вчасно її подати, пожвавити процес навчання, надати йому динамізму, гнучкості, посилити його прикладну спрямованість.
Комп'ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зро­бити урок більш наочним і цікавим. Комп'ютер забез­печує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдаро­ваності, формуванню знань, посилює міжпредметні зв'язки. Все це покращує якість навчання.
Використовуючи інформаційні технології на уроках словесності, треба враховувати:
     потреби конкретного уроку;
     рівень володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загаль­ної освіти.

У своїй роботі надаю перевагу використанню ство­рених власних уроків, зокрема мультимедійних су­проводів, адже мультимедіа — це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидак­тичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізацїї процесу навчання.

Найефективнішу дію на людину здійснює та інформа­ція, яка впливає на кілька органів чуття. Вона засво­юється тим краще і міцніше, чим більше видів сприй­мання активізовано. Отже, очевидною є та роль, яка відводиться комп'ютерним засобам навчання. Дове­дено, що застосування мультимедійних матеріалів та комп'ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а рівень запам'ятовування через одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає на ЗО— 40 відсотків.
Дидактичні можливості мультимедійних засобів на­вчання, що використовуються на уроках словесності, можна стисло визначити так:
     Посилення мотивації навчання;
     активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визна­чення міри і характеру допомоги та ін.);
     індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розши­рення меж самостійної діяльності школярів;
     урізноманітнення форм подання інформації;
     урізноманітнення типів навчальних завдань;
     створення навчального середовища, яке забезпечує «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;

     постійне застосування ігрових прийомів;
     забезпечення негайного зворотного зв'язку, можли­вість рефлексії.

Коли говорити про мультимедіа, то не можна обій­тися без терміна «презентація». Презентація — це набір слайдів, де є текст, графічні об'єкти, малюнки тощо. Навіть п'ятикласники з великим захопленням беруться за їх створення. Для того щоб за темою під­готувати невеличку презентацію або ж дібрати до неї ілюстративний чи текстовий матеріал, продумати дизайн майбутньої презентації, пропоную учневі звер­нутися до різних джерел і вибрати тільки ту інформа­цію, що стосується даної теми, лаконічно розмістити на слайді й естетично оформити. Звісно, школярам дуже цікаво побачити власний продукт і вислухати оцінку своїх досягнень від однолітків! Часто навіть виникає змагання: хто створить кращу презентацію.
У навчанні особливе значення сьогодні надається власній діяльності дитини, її пошуку, усвідомленню й застосуванню нею нових знань. Усі ці завдання мож­на успішно виконати за допомогою мультимедійних проектних технологій.
Учитель у такому разі є організатором процесу на­вчання, керівником самостійної діяльності учнів, який  надає їм потрібну допомогу і підтримку. Ця технологія розвиває не тільки учнів, а й учителя, робить його роботу приємною, успішною, результативною.
Таким чином, я переконалася, що мультимедійна сис­тема забезпечує:
     наочність подання матеріалу;
     прискорення темпу уроку;
     здійснення міжпредметних зв'язків (інтегровані уроки);
     постійне експериментування з метою поліпшення методики викладання учителем;
     послідовний характер навчання за рахунок пла­номірного нагромадження електронних наочних прикладів.
Важлива роль серед сучасних педагогічних технологій належить проектній, що передбачає проектну діяль­ність і на рівні вчителя, і на рівні учнів. Основним шляхом реалізації цієї технології є метод навчальних проектів.
Підготовка учнівських проектів з мови як дидактич­ний метод пов 'язана із загальними принципами навчання. Дотримання принципу індивідуалізації навчання спрямо­вує на виконання одноосібних учнівських проектів, враху­вання принципу диференціації веде до розробки групових проектних робіт.Зрозуміло, що ця діяльність має бути керованою вчителем.
Учні вперше отримують завдання, які не мають єди­ного правильного розв'язку, однак вже розуміють не­обхідність його знаходження, прагнуть до результату. Проекти дають змогу виявити інтерес кожного учня до процесу діяльності. Більше того, за допомогою проек­тів учні вибирають напрями, у яких можуть проявити свої здібності. Проектування допомагає учням усвідо­мити роль знань у житті і навчанні.
Мультимедійні проекти (у вигляді презентації слайдів на комп'ютері) на лінгвістичні, міжпредметні, соціо-культурні теми допоможуть забезпечити творчий роз­виток особистості, здатної ефективно розв'язувати жит­тєві проблеми.